Tietosuojaseloste

 

Rakastamme yksityisyyttäsi

Yksityisyys kuuluu jokaiselle. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja noudatamme kaikkia henkilötietoja koskevia lakeja.

Toimintamme kuitenkin edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoa keräämme ja käsittelemme, ketkä tietojasi käsittelevät sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.


REKISTERINPITÄJÄ

Zoturi Oy, Alangontie 17, 90540 Oulu. Y-tunnus: 2751036-9 (jäljempänä "Zoturi").

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Janne Vepsäläinen

Sähköposti: janne.vepsalainen@zoturi.com

Postiosoite: Alangontie 17, 90540 Oulu

 

REKISTERIN NIMI

Zoturi Oy:n asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen ja jatkokehitys
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset
 • myyntitapahtuman todentaminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täytäntöönpano. Rekisteröidyn on toimitettava tiedot, jotta sopimus ja sen velvoitteet voidaan toteuttaa.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla ja
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan tarpeen mukaan tapahtuman järjestämiseen liittyen rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, esim. kokoustilan hallinnoijalle (hotelli, kokouskeskus tms.) sekä koulutuskumppaneille.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä kolmansien osapuolten toimesta henkilötietolain ja kulloinkin voimassaolevan EU:n tietosuojaa koskevan direktiivin (95/46/EU)  mukaisesti.

Tietoja voidaan henkilötietolain edellyttämällä tavalla siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin asiakassuhde tai markkinointi rekisteröidyn edustamaan organisaatioon jatkuu. Tiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua edellä mainitun päättymisestä.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina edellä mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa (CSV-tiedosto).

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä edellä mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennettujen tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Zoturi Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.